Informácie o spoločnosti SKYDENT a.s.

Akciová spoločnosť SKYDENT bola založená fyzickými osobami 20. 1. 2006 a v obchodnom registri bola zapísaná 7. 2. 2006, sídlo a prevádzka firmy sú v Skýcove, okres Nitra, Slovenská republika.

Nosným predmetom podnikania je výroba intraorálneho zubného rádiologického filmu a jeho predaj. Cieľom spoločnosti je vytvoriť podmienky pre kompletnú ponuku rádiologického vyšetrenia (rentgenové systémy, filmy, vyvolávacie automaty, vyhodnocovacie prístroje).

Dňa 10. 5. 2006 spoločnosť úspešne absolvovala certifikačný audit interného systému riadenia kvality a získala certifikát na systém akosti podľa EN ISO 13485:2016 a certifikát o záveroch posúdenia zabezpečenia akosti výroby.

Každý rok v apríli prebieha kontrola alebo recertifikačný audit, ktorý overuje, či spoločnosť stále spĺňa podmienky certifikátu kvality a oprávnenosť používania značky CE 2265. Certifikácia bola uskutočnená podľa EN ISO 13485:2016.

Spoločnosť postupne rozširuje výrobné kapacity podľa potreby nových obchodných partnerov. V súčasnej dobe vyváža svoje výroby do Severnej a Južnej Ameriky, Východnej Ázie, Arabských štátov, Afriky a Západnej Európy. Stále sa snaží komunikovať s novými partnermi a vytvoriť podmienky obojstranne výhodnej spolupráce.

Stála pozornosť je venovaná zvyšovaniu kvality finálnych výrobkov. Výrazne sa zvýšila kvalita používaných polotovarov (filmov). Zaviedla sa tropikalizácia všetkých balení filmov a tým sa zlepšila stabilita filmov v klimaticky exponovaných oblastiach (vysoká teplota a vlhkosť). Modernizácia strojného zariadenia (baliace automaty) zvýšila kvalitu paketov, kvalitnejší – pevnejší obvodový zvar pri ľahšom otváraní paketov. V roku 2017 sme tiež nahradili PVC fóliu používanú pre výrobu paketov s novým bezftalátovým typom PVC. Toto robí naše produkty oveľa lepšie prijateľné pre životné prostredie a užívateľa s maximálnou bezpečnosťou pre pacienta.

Aj keď firma pôsobí krátko na trhu dentálnych filmov, získala spoločnosť rad obchodných partnerov na predaj svojich výrobkov v zahraničí. Spoločnosť je pripravená pružne reagovať na požiadavky trhu a jednotlivých zákazníkov.